Whose Skeleton

Tourist: Whose skeleton is that?
 

Sardar: An old king's skeleton.
 

Tourist: Who's that smaller skeleton next to it?
 

Sardar: That was same king's skeleton when he was a child.